Ashtanga Yoga Opening Mantra/ Мантра открывающая практику Аштанга Йога

240

Om Vande Gurunam Charanaravinde Sandarshita Svatma Sukava Bodhe Nih Sreyase Jangalikayamane Samsara Halahala Mohashantyai Abahu …

Категория